Parallels is an artist retrospective created by Rosina Pencheva and dedicated to the 70th anniversary of the Racho Stoyanov Drama Theater in 2015. The installation contains black and white archival footage from the theater's repertoire during its first decades, visually corresponding to independently taken color photographs of their contemporary repertoire shot by Rosina. The exhibition is built on the basis of parallels that allow the viewer to see the archival footage through the eyes of the present and vice versa.
----------
Паралели е авторска ретроспекция, създадена от Росина Пенчева и посветена на 70-годишнината на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ (чествана през 2015 г). Инсталацията съдържа черно-бели архивни кадри от репертоара на театъра през първите му десетилетия, кореспондиращи визуално с независимо заснети цветни фотографии от съвременния репертоар, чиито автор е Росина. Изложбените табла са изградени на базата на паралели, които позволяват на зрителя да види архивните кадри през погледа на настоящето и обратно.
Part of the found archival photo copies in Gabrovo Drama Theater
Part of the found archival photo copies in Gabrovo Drama Theater
Actors Liliya Dimitrova, Iliya Kostadinov & Silvia Boeva holding their own portraits
Actors Liliya Dimitrova, Iliya Kostadinov & Silvia Boeva holding their own portraits
Rosina was researching the photo archive stored in the Theater as well as in the State Archive of Gabrovo. Among the black-and-white photographic copies found in a large format, she recognised the faces of famous actors Petar Slabakov, Nevena Kokanova, Anani Yavashev (brother of artist Christo), and many others who had played on the stage of Gabrovo theater.
----------
Росина е направила проучване на фотоархива в Габровския театър и в Държавен архив Габрово. Сред намерените в голям формат черно-бели фотографски копия тя разпознала лицата на актьорите Петър Слабаков, Невена Коканова, Анани Явашев (брат на артиста Кристо) и много други, играли на габровската сцена.
An archival portrait of actor Petar Slabakov – one of the most famous Bulgarian actors
An archival portrait of actor Petar Slabakov – one of the most famous Bulgarian actors
Actor Petko Petkov in front the board with his portrait parallel to the portrait of Petar Slabakov
Actor Petko Petkov in front the board with his portrait parallel to the portrait of Petar Slabakov
A portrait of actor Petko Petkov, 2014
A portrait of actor Petko Petkov, 2014
To her surprise, she began to find visual similarities with shots she had taken herself on that same stage and decided to show the parallels between the archival photographs dating from the first performance of the Gabrovo Drama Theater in 1945, and the new footage from its last three theatrical seasons (2013–2015).
----------
За нейна изненада тя започнала да открива и визуални прилики с вече заснети от нея кадри в същия театър. Тогава Росина решава да покаже тези паралели – между стари архивни фотографии, датиращи от първото представление на Габровския Драматичен театър през 1945 г. и нови кадри от последните му три театрални сезона (2013–2015 г).
The video above shows a parallel between a black-and-white photograph from the first performance of the Theater – "Hashove" (1945) by Ivan Vazov, and a color photograph from the contemporary repertoire of the same theater – "Romeo and Juliet" (2013) by William Shakespeare. There is a strong visual resemblance between the two shots – an actor in the role of a "hash" (а rebel in exile) holding a mug with a hand raised high, and an actress (Gergana Zmiicharova) in the role of Juliet holding a bottle of poison with the same gesture.
----------
Видеото по-горе показва паралел между черно-бяла фотография от най-първото представление на въпросния театър – „Хъшове“ (1945 г.) от Иван Вазов, и цветна фотография от съвременния репертоар на същия театър – „Ромео и Жулиета“ (2013 г). от Шекспир. Между двата кадъра има силна визуална прилика – актьор, в ролята на хъш, който държи халба с високо вдигната ръка, и актриса (Гергана Змийчарова) в ролята на Жулиета, която държи стъкленица с отрова със същия жест.

Opening of "Parallels" in the public space of Gabrovo, 2015

Exhibition board – view from the left. "Romeo & Juliet", 2013
Exhibition board – view from the left. "Romeo & Juliet", 2013
Exhibition board – view from the center
Exhibition board – view from the center
Exhibition board – view from the right. "Rednitsi", 1985.
Exhibition board – view from the right. "Rednitsi", 1985.

With the role of Camille in "No trifling with love", 1957 Nevena Kokanova receives the title of actress and later became very famous

Exhibition board – view from left
Exhibition board – view from left
Exhibition board – view from the center
Exhibition board – view from the center
Exhibition board – view from right
Exhibition board – view from right

An archive photograph of Katya Zahireva and Ruzha Nikolova in "Fedra", 1980 parallel to a contemporary photograph of Kristiana Tsenkova and Nadezhda Petkova in "Joan of Arc", 2014. A detail from an exhibition board viewed centrally.

The archival photograph in this detail from an exhibition board shows the building where the Gabrovo Drama Theater is housed to this day

View of the Parallels photo installation
View of the Parallels photo installation
A detail from an exhibition board (viewed centrally)
A detail from an exhibition board (viewed centrally)
View of the Parallels photo installation
View of the Parallels photo installation
Organised by: Rosina Pencheva and Hristo Smirnenski – 1949 National Chitalishte
​​​​​Author: Rosina Pencheva
Mentor: Petrinel Gotchev
Graphic Design: Ina Spasova
Partners: Gabrovo Drama Theater, Gabrovo State Archive, and Gabrovo City Art Gallery
Co-funded by: Culture Program 2015 of Gabrovo Municipality
Special thanks to Atera Design & Print as well as to all the volunteers involved
Honore: The Grand Prize of the competition "Event of the Year in the Field of Culture", 2015, Gabrovo
----------
Организатори: Росина Пенчева и НЧ „Христо Смирненски – 1949 г.“
Автор: Росина Пенчева
Ментор: Петринел Гочев
Графичен дизайн: Ина Спасова
Партньори: Драматичен театър „Рачо Стоянов“, Държавен Архив Габрово и
Художествена галерия „Христо Цокев“
Съфинансиране: Програма Култура на Община Габрово

Специални благодарности на „Атера дизайн & печат“ както и на всички включили се доброволци
Отличие: Голямата награда от конкурса „Събитие на годината в областта на културата за Габрово“, 2015

You may also like

Back to Top