Poster design by Ina Spasova

The photoinstallation presents Rosina Pencheva's interpretation of retrospection for the 70th anniversary of Racho Stoyanov Drama Theater in Gabrovo which was celebrated in 2015. It consists of archive footage from the theater’s repertoire over the years, corresponding visually to the photographs Rosina had already shot in the period 2013-2015 at the same theater.
----------
Фотоинсталацията представя интерпретация на Росина Пенчева – ретроспекция за 70-годишнината на Драматичен театър Рачо Стоянов, Габрово, която се чества през 2015 г. Състои се от архивни кадри от репертоара на театъра през годините, съответстващи визуално на вече заснетите фотографии (в периода 2013–2015) от Росина от съвременния репертоар на същия театър.
Rosina made a photography research in the theater’s photo archive and in the State Archive of Gabrovo. Among the shots of the faces of the most important Petar Slabakov, Nevena Kokanova, Anani Yavashev and many others.
----------
Росина направи проучване на фотографиите в архива на театъра и в Държавен Архив Габрово. Сред кадрите тя разпознава лицата на актьорите Петър Слабаков, Невена Коканова, Анани Явашев и много други.
Актоьрът Петър Слабаков
Актоьрът Петър Слабаков
Актоьрът Петко Петков
Актоьрът Петко Петков
To her surprise she started seeing faces, compositions, situations, expressions and other, very similar to what she had already shot in the same theater. This is when Rosina decided to show these parallels – between old archival footage and new photos from the last three years.
----------
За нейна изненада тя започнала да открива композиции, ситуации, изражения и други, много подобни на онези, които тя самата вече е снимала в същия театър. Тогава Росина  решава да покаже тези паралели – между стари архивни кадри датиращи от първото представление на габровския театър и нови снимки от последните три театрални сезона.
The video above shows a parallel between a photograph of an actor holding a pint of beer (Hashove by Ivan Vazov) from the very first performance of the Gabrovo theater, 1945, and an actress holding a bottle of poison (Romeo & Juliet by Shakespeare), 2013.
----------
Видеото по-горе показва паралел между снимка на актьор в ролята на хъш, който държи халба бира, от най-пъровото представление на Габровския театър през 1945 г. – Хъшове от Иван Вазов, и актриса в ролята на Жулиета, която държи стъкле-ница с отрова – Ромео и Жулиета от Шекспир, 2013 г.
Organisators: Rosina Pencheva and Hristo Smirnenski – 1949 National Chitalishte
​​​​​Author: Rosina Pencheva
Mentor: Petrinel Gotchev
Graphic Design: Ina Spasova
Partners: Gabrovo Drama Theater, Gabrovo State Archive and Gabrovo City Art Galley
Funded by: Culture Program 2015, Gabrovo Municipality
Honore: The Grand Prize of the competition "Event of the Year in the Field of Culture", 2015, Gabrovo
----------
Организатори: Росина Пенчева и НЧ „Христо Смирненски - 1949 г.“
Автор: Росина Пенчева
Ментор: Петринел Гочев
Графичен дизайн: Ина Спасова
Партньори: Драматичен театър Рачо Стоянов, Държавен Архив Габрово и Художествена галерия Христо Цокев
Съфинансиране: Програма Култура на Община Габрово
Отличие: Голямата награда от конкурса „Събитие на годината в областта на културата“ 2015, Габрово

You may also like

Back to Top